Konferans Yeri
Konferans Konuları
 
ICGEHES konferansı Tıp, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile ilgili geniş bir alanı kapsar. :
 
 • Agriculture / Ziraat
 • Allied Medical Sciences / Yardımcı tıp bilimleri
 • Algology / Algoloji
 • Anatomy / Anatomi
 • Animal health and disease / Hayvan sağlığı ve hastalıkları
 • Animal science / Hayvan bilimi
 • Anesthesiology and Reanimation / Anesteziyoloji ve reanimasyon
 • Applied Dental Sciences / Uygulamalı diş bilimleri
 • Biology / Biyoloji
 • Biotechnology / Biyoteknoloji
 • Botany / Botanik
 • Brain and Nerve Surgery / Beyin ve sinir Cerrahisi
 • Cancer research / Kanser araştırması
 • Cardiology / Kardiyoloji
 • Cardiovascular Surgery / Kalp damar cerrahisi
 • Child and Adolescent Psychiatry / Çocuk ve ergen psikiyatrisi
 • Clinical and Health Psychology / Klinik ve sağlık psikolojisi
 • Clinical Studies / Klinik çalışmalar
 • Clinical veterinary medicine / Klinik veterinerlik
 • Community Medicine / Halk sağlığı
 • Complementary and Alternative Medicine /  Tamamlayıcı ve alternatif tıp
 • Conservative Dentistry / Koruyucu diş hekimliği
 • Dental Medicine / Diş hekimliği
 • Dermatology and Veneral Diseases / Dermatoloji ve zührevi hastalıklar
 • Diabetes / Şeker hastalığı
 • Ear, Nose and Throat Diseases / Kulak, burun ve boğaz hastalıkları
 • Ecology / Ekoloji
 • Emergency Medicine / Acil tıp
 • Endocrinology and Metabolism / Endokrinoloji ve metabolizma
 • Environmental Health / Çevre sağlığı
 • Environmental science / Çevre bilimi
 • Epidemiology and Biostatistics / Epidemiyoloji ve biyoistatistik
 • Family Medicine / Aile hekimliği
 • Fisheries and aquaculture / Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
 • Food science and human nutrition / Gıda bilimi ve insan beslenmesi
 • Forensic medicine / Adli tıp
 • Gastroenterology / Gastroenteroloji
 • Gastrointestinal Surgery / Gastrointestinal cerrahi
 • General Surgery / Genel cerrahi
 • Genetics / Genetik
 • Geriatric / Geriatrik
 • Gynecologic Surgical Oncology / Jinekolojik cerrahi onkoloji
 • Hand Surgery / El cerrahisi
 • Hematology / Hematoloji
 • Health Assessment / Sağlık değerlendirmesi
 • Health Care and Technology /  Sağlık ve teknoloji
 • Health Issues / Sağlık sorunları
 • Health Management / Sağlık yönetimi
 • Health, Physical Education and Recreation /  Sağlık, beden eğitimi ve rekreasyon
 • Health Professional / Sağlık çalışanları
 • Health Psychology / Sağlık psikolojisi
 • Health Record / Sağlık kaydı
 • Health Regulation / Sağlık yönetmeliği
 • Health System / Sağlık sistemi
 • Health Education / Sağlık eğitimi
 • Health Outcomes / Sağlık çıktıları
 • Health Communication / Sağlık iletişimi
 • Health Facilities / Sağlık tesisleri
 • Health Nutrition / Sağlıklı Beslenme
 • Histology and Embryology / Histoloji ve embriyoloji
 • Immunology and Allergy / İmmünoloji ve alerji
 • Infectious Diseases and Clinical Microbiology / Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
 • Intensive Care / Yoğun bakım
 • International Health / Uluslararası sağlık
 • Internal Medicine / Dahiliye
 • Maternal and Child Health / Anne ve çocuk sağlığı
 • Medical Biochemistry / Tıbbi biyokimya
 • Medical Biology / Tıbbi biyoloji
 • Medical Biochemistry / Tıbbi biyokimya
 • Medical Education / Tıp eğitimi
 • Medical Genetics / Tıbbi genetik
 • Medical Laboratory Science / Tıbbi laboratuvar bilimi
 • Medical Microbiology / Tıbbi mikrobiyoloji
 • Medical Mycology / Tıbbi mikoloji
 • Medical Oncology / Tıbbi onkoloji
 • Medical Pathology / Tıbbi patoloji
 • Medical Pharmacology / Tıbbi farmakoloji
 • Mental Health / Akıl sağlığı
 • Microbiology / Mikrobiyoloji
 • Nefrology / Nefroloji
 • Neonatology / Neonatoloji
 • Nephrology / Nefroloji
 • Neurology / Nöroloji
 • Neurosurgery / Beyin cerrahisi
 • Neuropharmacology / Nörofarmakoloji
 • Nuclear Medicine / Nükleer tıp
 • Nursing / Hemşirelik
 • Nursing Education / Hemşirelik eğitimi
 • Obstetrics and Gynecology / Obstetrik ve Jinekoloji
 • Ophthalmology / Oftalmoloji
 • Oral Diagnosis and Radiology / Oral tanı ve radyoloji
 • Oral and Maxillofacial Surgery / Ağız ve çene cerrahisi
 • Oral Surgery / Ağız cerrahisi
 • Orthopedics and Traumatology / Ortopedi ve travmatoloji
 • Otorinolaringology / Kulak Burun Boğaz
 • Pediatric Cardiology / Pediatrik kardiyoloji
 • Pediatric Cardiovascular Surgery / Çocuk kalp damar cerrahisi
 • Pediatric Dentistry / Çocuk diş hekimliği
 • Pediatric Endocrinology / Pediatrik endokrinoloji
 • Pediatric Gastroenterology / Pediatrik gastroenteroloji
 • Pediatric Hematology and Oncology / Pediatrik hematoloji ve onkoloji
 • Pediatric İmmunology and Allergy / Pediatrik immünoloji ve alerji
 • Pediatric Infection / Pediatrik enfeksiyon
 • Pediatric Intensive Care / Pediatrik yoğun bakım
 • Pediatric Metabolism / Pediatrik metabolizma
 • Pediatric Nefrology / Pediatrik nefroloji
 • Pediatric Neurology / Pediatrik nöroloji
 • Pediatric Radiology / Pediatrik radyoloji
 • Pediatric Romatology / Pediatrik romatoloji
 • Pediatric Surgery / Pediatrik ameliyat
 • Pediatric Urology / Pediatrik üroloji
 • Pediatrics / Pediatri
 • Perinatology / Perinatoloji
 • Personal Health / Kişisel sağlık
 • Pharmaceutical Sciences / Eczacılık
 • Pharmaceutical Technology / Farmasötik teknoloji
 • Pharmacognosy / Farmakognozi
 • Pharmacology / Farmakoloji
 • Physical Medicine and Rehabilitation / Fizik tedavi tıbbı ve rehabilitasyon
 • Physical Therapy / Fizik tedavi
 • Physiology / Fizyoloji
 • Plant pathology / Bitki patolojisi
 • Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery / Plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi
 • Psychiatry / Psikiyatri
 • Public Health / Halk sağlığı
 • Pulmonary Diseases / Akciğer hastalıkları
 • Radiation Oncology / Radyasyon onkolojisi
 • Radiology / Radyoloji
 • Rehabilitation Sciences / Rehabilitasyon bilimleri
 • Romatology / Romatoloji
 • Sexual Health / Cinsel sağlık
 • Skin Health / Cilt sağlığı
 • Sleep Health / Uyku sağlığı
 • Social Care / Sosyal güvenlik
 • Surgical Oncology / Cerrahi onkoloji
 • Thoracic Surgery / Göğüs cerrahisi
 • Toxicology / Toksikoloji
 • Underwater Medicine and Hyperbaric Medicine / Sualtı tıbbı ve hiperbarik tıp
 • Urology / Üroloji
 • Veterinary biomedical sciences / Veteriner biyomedikal bilimleri
 • Veterinary cardiology / Veteriner kardiyoloji
 • Veterinary complementary and alternative medicine / Veterinerlikte tamamlayıcı ve alternatif tıp
 • Veterinary immunology and immunopathology / Veteriner immünoloji ve immünopatoloji
 • Veterinary medicine / Veterinerlik
 • Veterinary microbiology / Veteriner mikrobiyoloji
 • Veterinary parasitology / Veteriner parazitolojisi
 • Veterinary pathobiology and preventive medicine / Veteriner patobiyolojisi ve koruyucu hekimlik
 • Veterinary pharmacology / Veteriner farmakolojisi
 • Veterinary physiology & biochemistry / Veteriner fizyolojisi ve biyokimyası
 • Veterinary surgery / Veteriner cerrahisi
 • Virology / Viroloji
 • Zoology / Zooloji

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries